Blue Huna קש מקש

הקשים של Blue Huna הם בחירה קטנה שעושה שינוי גדול.

כליל וינון שיר מאמינים שהפעולות הקטנות שלנו בהווה, הם השינוי הגדול של העתיד -  עולם נקי וטוב יותר.