תקנון שימוש באתר Limonada Store ומדיניות פרטיות

1. כללי

 

1.1 תקנון זה חל על השימוש באתר האינטרנט https://www.limonada-store.com/ (להלן "האתר") המופעל על ידי לימונדה סטור, עוסק מורשה 031486780 (להלן: "מפעילי האתר").


1.2 האתר מציע לגולשים בגירים בלבד (להלן: "המשתמשים") מוצרים שונים המיוצרים ומסופקים על ידי ספקים חיצוניים (להלן: "הספקים החיצוניים"), כך שמפעילי האתר משמשים כשליח בלבד. 


1.3 הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים. 

1.4 הכותרות לאורך התקנון מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.

 

1.5 תקנון זה, ובכללו מדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "התקנון") מסדיר את היחסים בין מפעילי האתר לבין המשתמשים, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בטופס ההזמנה של המוצרים. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתחולת התקנון על היחסים האמורים.
מפעילי האתר שומרים על זכותם לעדכן תקנון זה על פי שיקול דעתם הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי התקנון.

2. תנאים לשימוש באתר


2.1 יצירת חשבון משתמש באמצעות הזנת פרטים אישיים. 

2.2 אישור המשתמש לשמירת ועיבוד הנתונים הרלוונטיים אליו. 


3. השימוש באתר


3.1 השימוש באתר מותר למשתמשים בגירים בלבד (גיל 18 ומעלה).


3.2 כל משתמש מתחייב שכל המידע אשר יוזן על ידו יהיה אמיתי, נכון ומדויק. הזנת מידע מסולף או בדוי מהווה הפרה יסודית של תקנון זה אשר בעקבותיה יהיה מפעילי האתר רשאים להקפיא ו/או לבטל את חשבון המשתמש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להם על פי כל דין.


3.3 המשתמשים מתחייבים לשפות את מפעילי האתר וכל גורם מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו להם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו, ובפרט הספקים החיצוניים, עקב ו/או בקשר לשימוש האתר.


3.4 המשתמש מתחייב ליידע את מפעילי האתר על כל טענה ו/או דרישה של צד שלישי כלשהו הנוגעת לשימוש של המשתמש האתר ו/או על כל הליך משפטי שננקט על ידי צד שלישי, עקב ו/או בקשר לשימוש באתר.


4. מפעילי האתר אינם אחראים ביחס למוצרי הספקים החיצוניים


4.1 מפעילי האתר אינם היצרנים או הספקים של המוצרים הנכללים באתר (להלן: "המוצרים") אלא הם משמשים כמתווכים בלבד, על ידי רכישת המוצרים והעברתם במשלוח למשתמשים. 


4.2 מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל אופן שהוא למוצרים, ואין בהצעתם באתר כדי להוות אישור או המלצה לגביהם, ולמשתמש אין ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה לגביהם. 


4.3 רכישת המוצרים תלויה בזמינות ובזמני פעילותם של הספקים החיצוניים. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל עיכוב או הפסקת תהליך רכישת המוצרים, עקב גורמים התלויים בספקים החיצוניים או באמצעי התקשורת עמם.


5. המוצרים ורכישות באתר


5.1 הזמנות יבוצעו באמצעות הטפסים המופיעים באתר בלבד. כאמור, רק תנאים הקבועים בטפסי ההזמנה במפורש גוברים על האמור בתקנון זה. 


5.2 אספקת המוצרים כפופה לביצוע תשלום במלואו באפליקציות התשלום או כפופה לאישור חברת כרטיס האשראי. על המשתמש חלה האחריות לוודא שהתשלום בוצע במלואו.


5.3 מפעילי האתר רשאים לגרוע בכל זמן מוצרים מהאתר או להוסיף עליהם, ואין מצידם כל התחייבות לזמינות קבועה של המוצרים.

 

5.4 כל התמונות באתר הן לצורך המחשה בלבד.


5.5 כל תיאורי המוצרים באתר נוצרו על ידי הספקים החיצוניים ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי מפעילי האתר ביחס אליהם.

5.6 לגבי מוצרים הנמכרים לפי משקל – למרות מאמציהם של מפעילי האתר, תיתכן סטייה בין המשקל שהוזמן למשקל שיסופק. עם זאת, מחיר המוצר יחויב לפי המשקל שסופק.


5.7 מפעילי האתר תלויים בספקים החיצוניים לשם אספקת המוצרים ואין להם יכולת להבטיח קיומו של מלאי מתאים. בהתאם, למשתמש לא יהיו טענות או דרישות במקרה שבו יתברר לאחר הזמנה כי מוצר מסוים אינו במלאי, כאשר במקרה כזה ההזמנה תסופק ללא המוצר החסר או תבוטל אם מדובר במוצר היחיד בהזמנה.


5.8 במקרה שבו יסופק למשתמש מוצר שאינו תקין, על המשתמש לפנות למפעילי האתר בתוך 24 שעות ולספק הוכחה לכך בהתאם להנחיותיהם. מפעילי האתר יבחנו את התלונה ובתנאי שהוכח כי מדובר במוצר שאינו תקין, יהיו רשאים לפי שיקול דעתם, לספק מוצר חלופי או לזכות את המשתמש בסכום הרלוונטי. למען הסר ספק, לא ייתן זיכוי כלשהו ביחס לדמי המשלוח, אם ניגבו.


5.9 מכירת משקאות אלכוהוליים, סיגריות או כל מוצר אחר אשר חלות עליו מגבלות על פי החוק, תהיה בהתאם למגבלות אלו.


5.10 המשתמש מתחייב להזין פרטים נכונים ומדויקים במסגרת רכישת המוצרים.


5.11 המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק, מכל סוג, שייגרם למשתמש עצמו, למפעילי האתר וכל גורם מטעמם, או לכל צד שלישי עקב הזנת פרטים שאינם נכונים או מדויקים. 


5.12 רכישת המוצרים כפופה לשיקול דעתם המוחלט של מפעילי האתר, שיהיו רשאים לסרב, מכל סיבה שהיא, לבקשת המשתמש לביצוע רכישות כלשהן באתר. בפרט, למפעילי האתר שיקול דעת מלא ביחס לרכישות מוצרים שנעשו עקב סימון שגוי של מחירים באתר.


5.13 תנאי ביטול ההזמנות הם בהתאם להוראות החוק, כמפורט בטפסי ההזמנה. 


6. משלוחים


6.1 משלוחי המוצרים יהיו בהתאם לקבוע בהזמנה.

 

6.2 במקרה שבו משתמש לא הגיע בזמן המיועד לביצוע המשלוח, מפעילי האתר יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, להשאיר את המוצרים במקום שנקבע למשלוח או להשיבם לספקים החיצוניים או לכל מקום אחר. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר במקרה זה ולא תהיה לו כל טענה או דרישה כלפי מפעילי האתר, ובפרט במקרה שבו הושארו המוצרים במקום שנקבע למשלוח והם אבדו או נגנבו.


6.3 אריזת המוצרים תהיה לפי שיקול דעתם של מפעילי האתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בעניין זה.


7. הגבלת אחריות


בנוסף לכל הוראה אחרת בתקנון זה לגבי העדר אחריות של מפעילי האתר, המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא מסכים לכל התנאים המפורטים להלן:


7.1 מפעילי האתר יהיו רשאים להפסיק את פעולת האתר בכל זמן שייראה להם לנכון ולמשתמשים לא יהיו כל טענה או דרישה לעניין זה. 


7.2 מפעילי האתר אינם אחראים לכל נזק שהוא שעלול להיגרם למשתמש במישרין או בעקיפין עקב תפקוד לקוי של האתר ו/או נפילת שרתים ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או בכל התקן ו/או מכשיר בו עושה המשתמש שימוש.


7.3 בנוסף, מפעילי האתר אינם אחראים על כל עיכוב באספקת המוצרים או כל נזק אחר הנגרם עקב גורמים שאינם בשליטתם (כוח עליון) כגון מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר, שריפה, שביתה כללית, מתקפת סייבר, פעולות האקרים (פצחנים) וכיו"ב.


7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולמען הסר ספק, המשתמש מסכים ומצהיר בזאת כי מפעילי האתר לא יהיו אחראים כלפי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, בכל דרך שהיא בגין כל נזק ישיר או עקיף, ובכלל זה נזק כספי, אובדן רווחים, פגיעה במוניטין או כל נזק אחר, אשר ייגרמו עקב השימוש באתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי השימוש באתר הוא באחריותו הבלעדית בלבד.


7.5 האתר עשוי לכלול קישוריות (Links) אל אתרי אינטרנט ו/או אפליקציות ו/או מקורות מידע מכל סוג אחר של צדדים שלישיים, לרבות הספקים החיצוניים (להלן: "המקורות החיצוניים"). המשתמש מאשר בזאת שידוע לו שמפעילי האתר לא יכולים לשלוט על היעדים של הקישוריות וכי לא תחול עליהם כל אחריות ביחס למקורות החיצוניים. המשתמש מצהיר עוד שידוע לו שאין בקישוריות כדי להוות חסות ו/או עידוד ו/או המלצה לגבי המקורות החיצוניים. 

 

7.6 המשתמש מסכים לשימוש באתר כפי שהוא מסופק (as is), וכפי שיעודכן בעתיד בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר.


8. שליחת פרסומות ומידע שיווקי


8.1 בעצם השימוש באתר המשתמש מאשר למפעילי האתר לשלוח לו דברי פרסומות כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (שמכונה "חוק הספאם"), בכל אמצעי תקשורת שהוא.


8.2 ככל שהמשתמש מעוניין להודיע על סירובו לקבלת דברי פרסומת, ניתן לשלוח הודעה לעניין זה באמצעות כתובת הדוא"ל: _info@limonada-store.com או באמצעות דרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.


9. זכויות קניין רוחני


9.1 מפעילי האתר הם הבעלים היחיד והבלעדי של האתר ושל כל חומר הנלווה אליו, בין באופן מקוון ובין אחרת, בין אם מקורו במפעילי האתר ובין אם במשתמשים, ובכלל זה תכנים המועלים לאתר ו/או מועברים למפעילי האתר על ידי המשתמשים, כגון הצעות לשיפור (להלן במקובץ: "נתוני האתר"). 

 

9.2 מפעילי האתר הם הבעלים היחיד והבלעדי של כל הזכויות באתר ובנתוני האתר, בין אם רשומות ובין אם לאו, בין אם מוכרות היום ובין אם יוכרו בעתיד, בכל מקום שהוא בעולם, לרבות אך לא רק כל זכויות הקניין הרוחני בהם, ובכלל זה סודות מסחריים, פטנטים, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, מדגמים, עיצובים, נתונים, נוסחאות, קוד, דרכי פעולה וכיו"ב, וכל זכויות בידע או במידע. 

9.3 מפעילי האתר יהיו חופשיים לעשות כל שימוש שייראו לנכון בנתוני האתר ללא הגבלת מקום או זמן, והמשתמשים מוותרים בזאת על כל זכות שהיא, אף אם נתונה להם על פי חוק, ובפרט לעניין הזכות המוסרית.


9.3 השימוש באתר אינו מעניק למשתמשים זכות כלשהי בו או בנתוני האתר, וחל איסור על המשתמשים לצלם, להעתיק, לשכפל, לפרסם או להעביר לצד שלישי באמצעי מדיה כלשהו, כל חומר מכל סוג שהוא מתוך האתר ו/או נתוני האתר, באופן שלם או חלקי, ללא הסכמתם המפורשת מראש ובכתב של מפעילי האתר. 


10. הפרת התנאים ושימוש לרעה


10.1 חל איסור לעשות כל שימוש החורג משימוש סביר ורגיל באתר ובכלל זה חל איסור על כל העתקת קוד, הוספת קוד או כריית מידע.


10.2 חל איסור לעסוק בפעילות לא חוקית באמצעות האתר או באופן שקשור אליו במישרין או בעקיפין.


10.3 חל איסור לבצע כל פעולה שעלולה לפגוע באתר או בנתוני האתר.


10.4 כל פעולה בניגוד לתקנון זה תיחשב כשימוש לרעה באתר, ומפעילי האתר רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להקפיא זמנית או לבטל לצמיתות את חשבון המשתמש אשר פעל בניגוד לתקנון זה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת למפעילי האתר על פי התקנון ו/או על פי כל דין.


10.5 הרשות לשימוש באתר היא אישית לכל משתמש וחל איסור להעביר פרטי החשבון של המשתמש לאחר.

 

10.6 המשתמש אחראי לשמור על פרטי חשבונו חסויים ומוגנים והוא מחויב לדווח באופן מיידי למפעילי האתר על כל שימוש לא מורשה שנעשה בחשבונו. 

 

10.7 המשתמש אחראי באופן מלא ובלעדי לשמור בסודיות ובאופן מאובטח את פרטי גישתו לחשבון, לרבות שם המשתמש והסיסמה האישית, ובאחריותו המלאה והבלעדית להחליף את פרטי הגישה אם התגלו או עלולים להתגלות על ידי צד שלישי.


10.8 המשתמש פוטר בזאת באופן מוחלט וסופי את מפעילי האתר וכל גורם מטעמם, מכל אחריות לכל נזק שהוא העלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי כתוצאה מגילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.


10.9 המשתמש מתחייב בזאת לשפות את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה שעלולים להיגרם להם עקב תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו, וזאת עקב גילוי פרטי גישתו לחשבון לצד שלישי – בין אם במתכוון ובין אם בשגגה.


11. יצירת קשר


פנייה למפעילי האתר אפשרית בדרכי ההתקשרות הבאות (להלן: "דרכי ההתקשרות"):

11.1 כתובת דואר אלקטרוני: info@limonada-store.com.
11.2 השארת הודעה דרך אתר מפעילי האתר בכתובת www.limonada-store.com.
11.3 טל: 0506890555
11.4 כתובת:האלה 5, מגדל תפן.


מדיניות הפרטיות של האתר
1. כללי


1.1 מדיניות פרטיות זו חלה על השימוש באתר האינטרנט https://www.limonada-store.com/ (להלן "האתר") המופעל על ידי  לימונדה סטור, עוסק מורשה 031486780 (להלן: "מפעילי האתר").


1.2 השימוש באתר כרוך במסירת מידע אישי לגבי המשתמש, הן בעת הרישום לשימוש באתר והן במהלך השימוש בו. האתר כולל מידע אישי שנמסר על ידי המשתמשים עצמם או על ידי משתמשים אחרים. 


1.3 מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מסדירה את היחסים בין מפעילי האתר לבין כל משתמש, בכל האמור לנושאים הנדונים בה, ובפרט לגבי המידע שיימסר על ידי המשתמש למפעילי האתר או מידע שיימסר לגבי אותו משתמש על ידי משתמשים אחרים ו (להלן: "המידע האישי"). 


1.4 מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון השימוש באתר (להלן: "התקנון") והמושגים המוגדרים בתקנון ישמשו גם במדיניות פרטיות זו.


1.5 הכתוב מנוסח בלשון זכר אך נכון גם ללשון נקבה. הכתוב בלשון יחיד נכון גם ללשון רבים. 


1.6 הכותרות לאורך התקנון ומדיניות הפרטיות מובאות לשם נוחות בלבד והן אינן משמשות הסבר או מהוות פרשנות לסעיפים המרכיבים את תקנון זה.


2. המידע האישי: 


כאמור, המידע האישי כולל כל מידע אשר יתקבל אודות המשתמש, ובין היתר, עשוי לכלול את סוגי המידע הבאים: 


2.1 פרטי התקשרות ופרטים אישיים כגון שם, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל ומספרי טלפון;


2.2 היסטוריית גלישה ונתוני צפייה בפרסומות;


2.3 כל מידע רגיש אחר. 


3. השימוש במידע:


3.1 למען הסר ספק, מובהר כי אין כל חובה חוקית על המשתמש למסור את המידע האישי ו/או לאפשר למשתמשים אחרים למסור מידע אישי לגביו, במסגרת הרישום לשימוש באתר ו/או במסגרת השימוש באתר. עם זאת, ללא מסירת המידע האישי הנדרש לרישום, לא ניתן יהיה לעשות שימוש באתר ולא ניתן יהיה לקבל שירותים כלשהם מהאתר.


3.2 שמות המשתמשים וכתובתם נמסרת לספקים החיצוניים לשם ביצוע ההזמנות. על המשתמש לקבל את המידע לגבי אופן שמירת המידע על ידי הספקים החיצוניים ישירות מהם.


3.3 מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל שימוש לרעה במידע האישי על ידי צדדים שלישיים. 


3.4 מטרות השימוש במידע האישי הן: 


3.4.1 הכנת הזמנות המשתמש ואספקתן;


3.4.2 זיהוי המשתמש באופן מקוון או אחר;


3.4.3 הפקת דו"חות לפי דרישת המשתמש,  לגבי השימוש באתר, ובכלל זה ריכוז נתונים לגבי הזמנות קודמות או שחזור הזמנות קודמות; 


3.4.4 יצירת קשר עם המשתמש או משתמשים אחרים אשר ביצעו פעולות בשם המשתמש, בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות "הודעות דחיפה" (push); 


3.4.5 שליחת דבר פרסומת לפי כאמור בסע' 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (אשר מכונה "חוק הספאם"); 


3.4.6 קביעת תנאי תשלום, גביית תשלומים ולצרכים החשבונאיים של מפעילי האתר; 


3.4.7 להתאים את חוויית המשתמש להעדפותיו האישיות של כל משתמש, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של מפעילי האתר;


3.4.8 במסגרת הליכים משפטיים, בין אם מפעילי האתר צד להם ובין אם לאו, ובהתאם לכל דרישה חוקית; 


3.4.9 תיקון ו/או טיוב ו/או עיבוד המידע על מנת להפיק תובנות סטטיסטיות ואחרות. 


4. העברת מידע אנונימי:
 

4.1 המשתמש מסכים ומצהיר בזאת שלא תהיה לו כל דרישה או טענה ביחס לאיסוף, עיבוד או העברת מידע באופן אנונימי, כלומר שלא ניתן לקשר בין המידע עצמו למשתמש ממנו התקבל, עבור כל מטרה שהיא, ללא הגבלה.


4.2 הסכמת המשתמש לפי סעיף זה תהיה לגבי כל שימוש כאמור, ובכלל זה לגבי מידע ביחס למשתמש בודד, לגבי מידע מקובץ (אגרגטיבי), לגבי מידע אנונימי בלבד או לגבי מידע אנונימי משולב עם מידע מזוהה. 


5. שימוש בקבצי עוגיות Cookies:


5.1 האתר שומר על דרישות אבטחה גבוהות וכן מאפשר שמירת נתונים אישיים באישור הלקוח (שם, כתובת, מייל, טלפון, כרטיס אשראי) על מנת לשפר את חווית השירות ולהימנע ממילוי חוזר של פרטים בהזמנות.


5.2 על מנת לזהות משתמשים רשומים באתר  - נשמר למשך שבועיים.


5.3 על מנת לשמר רמת אבטחה נדרשת – נשמר במהלך השימוש באתר.


5.4 על מנת לזהות את המשתמש הייחודי באתר ואת זמן השימוש באתר  - נשמר למשך שנתיים.


6. שמירת המידע:


6.1 המידע האישי יישמר ברשות מפעילי האתר לפרק זמן בלתי מוגבל. מטרת שמירת המידע היא כמפורט במדיניות פרטיות זו. מובהר כי מפעילי האתר מקיימים את כל הוראות החוקים התקנות והתקנים המחייבים לענין אבטחת מידע. 


6.2 משתמש יוכל להסיר את חשבונו וכל פריט מידע מתוך המידע האישי של אותו משתמש, אם יבקש זאת בכתב ממפעילי האתר, ובהתאם להוראות הדין.


7. עיון במידע ושינויו: 


7.1 כל משתמש רשאי לעיין ו/או לבקש את תיקון המידע האישי, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. למען הסר ספק מובהר עם זאת כי מחיקת מידע לגבי המשתמש עלולה לפגוע ביעילות השימוש באתר ו/או בכל שירות הניתן למשתמש, בין באופן ישיר ובין באמצעות משתמשים אחרים.

8. צדדים שלישיים:
 

8.1 למען הסר ספק מובהר כי מדיניות הפרטיות מתייחסת לאתר בלבד. מדיניות הפרטיות איננה חלה על אתרים אחרים שעשויים להיות אליהם קישורים מהאתר ו/או מאתר האינטרנט וכן לא חלה על הצדדים השלישיים אליהם מועבר המידע האישי.


8.2 בפרט, מפעילי האתר יהיו רשאים לאפשר לצדדים שלישיים להציג פרסומות באתר, אשר יאפשרו לצדדים שלישיים מעקב על פעולות הגולשים באמצעות Cookies או כל אמצעי אחר.


8.3 באחריות המשתמש לברר את תנאי מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי כאמור. כמו כן, באחריות המשתמש להסיר כל מידע אישי שהועבר לצדדים שלישיים בפנייה ישירות אליהם. 


9. פגיעה בזכויות לפרטיות:


במקרה של פריצת מידע כתוצאה מפעולה מכוונת מצד גורם עויין או כתוצאה מטעות של המשתמש או מכל סיבה אחרת שאיננה נתונה לשליטת מפעילי האתר, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לשום נזק מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם כתוצאה מפריצת מידע זו.


10. שינויים במדיניות הפרטיות:


מפעילי האתר שומרים על הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו על פי שיקול דעתם הבלעדי והמשתמשים נדרשים להתעדכן מפעם לפעם בתנאי מדיניות הפרטיות.